Integritetspolicy

1. Ansvarig organ och dataskyddsansvarig representeras av förvaltningen av Mamtic Innovation LTD, Strovolous 77, Nicosia, 2018, Cypern. Dataskyddsavdelningen kan nås via e-post på [email protected]
 
2. Vilka personuppgifter är och varifrån vi hämtar dem
 
"Personuppgifter" är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den berörda personen) en fysisk person anses identifierbar om de direkt eller indirekt kan identifieras särskilt genom tilldelning till en identifiering, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifiering eller en eller flera specifika funktioner som är ett uttryck av den fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person.
 
a) Data som produceras när webbplatsen besöks
 
Du kan i princip se våra webbplatser utan att skriva in några personuppgifter. Som regel lagrar vi bara den webbplats från vilken du öppnade vår hemsida, namnet på din internetleverantör, vilka webbplatser du besökte på vår hemsida och datum och varaktighet för ditt besök. För att göra detta lagras små filer (kända som cookies) i datorns minne under ditt besök. Det här är vad som kallas tillfälliga session cookies (för mer information om permanenta cookies se avsnitt 10 nedan). Relevanta data lagras på servrarna hos vår serviceleverantör LeaseWeb Global B.V. Luttenbergweg 8, 1101 EC Amsterdam, Nederländerna. Sessionscookiesna raderas automatiskt så fort du stänger ditt webbläsarfönster. Vi använder session cookies för att skapa det som är känt som ett session ID för interna statistiska ändamål. De erhållna uppgifterna är fullständigt anonymiserade, så det finns ingen chans att du identifieras som en person. Din IP-adress och en tidsstämpel lagras av säkerhetsskäl och används endast för interna ändamål. IP-adressen är en maskinrelaterad identifiering som möjliggör en slutsats om den dator som används för att komma åt internet eller internetgatewayen som användes vid tidpunkten för online-förfrågan. Termen stämpel betyder ett värde i ett definierat format som allokerar en tid till en händelse (t.ex. sändning eller mottagning av ett meddelande eller modifiering av data eller liknande). Syftet med en tidsstämpel är att klargöra personer eller datorer när vilka händelser inträffade.
 
b) Personuppgifter som du skickar till oss i en blankett
 
Vi hämtar dina personuppgifter när du anger dessa uppgifter i en registrerings- eller kontaktformulär på vår hemsida och registrerar därmed för mervärdestjänster / informationstjänster och multimediattjänster. Uppgifterna som samlas är beroende av vilken specifik tjänst du är intresserad av.
 
Om inte annat anges i respektive formulär samlas och lagras följande data:
 
- ditt fulla och korrekta namn
- din e-postadress,
- Din fullständiga och korrekta postadress,
- ditt telefonnummer,
- ditt födelsedatum,
- ditt geografiska läge (land),
 
Om du har beviljat samtycke till reklam när du registrerat dig, lagrar vi även dina registreringsuppgifter (datum och tid för samtyckesförklaring, IP-adress, din webbläsare och operativsystemets detaljer, enhet).
 
c) Personuppgifter som du skickar till oss genom att peka på ditt intresse
 
När du väl registrerat dig för mervärdestjänster / information och multimediatjänster kan vi fråga dig ytterligare frågor som du kan svara (men behöver inte svara). Dessa frågor frågar om allmänna preferenser och intressen (t ex industri). Om du svarar på dessa frågor lagrar vi även dessa svar så att vi och våra sponsorer kan skicka annonser som är lämpliga för dina intressen. Uppgifterna lagras dock endast och skickas vidare till sponsorerna om du har godkänt reklam.
3. Syfte för vilka vi använder dina personuppgifter
 
Enligt GDPR, federal dataskyddslagen och andra lagar som reglerar dataskydd kan vi bara behandla dina personuppgifter med ditt rättsliga samtycke.
 
a) Behandling för fullgörande av avtalsförpliktelser (artikel 6 punkt 1 b) GDPR)
 
Vi använder och samlar i första hand dina personuppgifter för att driva mervärdestjänster / information och multimediatjänster.
 
Däremot samlas några av dina uppgifter också för reklamändamål:
 
Om du deltar i de mervärdestjänster / information och multimediatjänster (som finansieras genom reklam) via onlineformuläret och beviljar samtycke för reklam samtidigt, ingår även föremålet för de mervärdestjänster / information och multimediaavtal som ingår Överföring av data för reklamändamål. I det här fallet är din kontraktsmässiga bedömning att du beviljar samtycke till reklam som gör det möjligt för oss och våra sponsorer att tillhandahålla reklam i de nämnda områdena (post, e-post och telefonannonsering). Av denna anledning lagras uppgifterna i enlighet med artikel 6 1 b) GDPR och används av oss för reklamändamål. Därefter vidarebefordras data till sponsorerna för att ge reklam i de nämnda områdena. Om du avslutar mervärdestjänster / information och multimediaavtal kommer vi då avstå från att fortsätta använda dessa data för reklamändamål.
 
Om du slutar ett mervärdestjänster / informations- och multimediaavtal utan skyldighet från din sida att bevilja samtycke till reklam, kommer ovanstående användning av uppgifterna för reklamändamål inte att gälla.
 
b) Behandling på grundval av ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 a) GDPR
 
Vi behandlar också dina uppgifter på grundval av godkännande för reklam om du beviljar oss detta samtycke när du registrerar dig för att tillhandahålla mervärdestjänster / information och multimediatjänster. I det här fallet använder vi själva data för reklamändamål och vidarebefordrar det till våra sponsorer inom ramen för samtycket du beviljat.
 
c) Behandling för att skydda legitima intressen (artikel 6 punkt 1 f) GDPR)
 
Om du svarar på frågor efter / under registrering för de mervärdestjänster / information och multimediatjänster som inte hänvisar till en viss produkt lagrar vi dina svar med dina personuppgifter för att säkerställa målinriktad annonsering. Vid svar som hänvisar till en viss produkt skickar vi ditt svar till det aktuella företaget.
 
d) Behandling på grundval av rättsliga krav (artikel 6.1 c) GDPR)
 
Slutligen behandlar vi dina data för att uppfylla våra skatte- och affärsförpliktelser.
 
4. Vem tar emot dina uppgifter och när de skickas till tredje land
 
I följande underpunkter förklarar vi vem vi skickar dina data till och när vi skickar data till det som är känt som tredjeland. Tredje länder är länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi behandlar dina data internt i flera avdelningar. Vi skickar huvudsakligen data till externa tjänsteleverantörer eftersom vi inte tillhandahåller några tjänster själva eller inte kan förnuftigt ge dem själva. Vi har externa tjänsteleverantörer som vi använder för all vår databehandling och externa tjänsteleverantörer som bara tar emot data om du specifikt väljer att dessa uppgifter ska skickas.
 
a) Interna mottagare och allmänna externa tjänsteleverantörer Internt har alla avdelningar som behöver uppgifterna för ovan nämnda ändamål tillgång till dina uppgifter.
 
Datavalidering
 
Nyhetsbrevsändningar
 
Vi använder även externa tjänsteleverantörer för att bearbeta data för dessa ändamål.
 
Date-värd
 
Om du inte önskar att dina uppgifter ska behandlas på detta eller annat sätt kan du återkalla ditt samtycke till detta via e-post till adressen [email protected]
 
b) Skicka vidare till våra sponsorer eller leverantörer av specifika produkt erbjudanden
 
Om du har anmält ditt samtycke till att få reklam från våra sponsorer / tredje parter när du registrerar dig för mervärdestjänster / information och multimediatjänster, kan vi vidarebefordra dina uppgifter till dessa sponsorer. Däremot skickas inte data till alla sponsorer. I stället väljer vi de företag som vi skickar data till. Vi kommer dock fortsätta att vidarebefordra uppgifterna till våra sponsorer efter att samtycke till reklam har återkallats, om detta är nödvändigt för att ge bevis för samtycke som tidigare beviljats.
 
Dina uppgifter kommer också att vidarebefordras till företag vars produkter du har visat ett visst intresse efter avslutad registrering.
 
5. Period för vilken dina uppgifter kommer att lagras
 
Perioden för vilken dina uppgifter kommer att lagras beror på den rättsliga principen om databehandling:
 
data som vi bara får för att tillhandahålla mervärdestjänster / information och multimediatjänster kommer att raderas senast tre månader efter det att tjänsten har slutförts. Mervärdestjänster / information och multimedia anses ha slutförts när du har slutat prenumerationen genom att skicka relevant information via telefon eller e-post.
 
Data som vi har mottagit för reklamändamål kommer att raderas tio år efter att anledningen till att uppgifterna lagras inte längre gäller. Om du ger oss samtycke till reklam, tar vi bort dina uppgifter tio år efter återkallandet eller slutanvändningen av dina uppgifter. Lång förvaring av denna typ är nödvändig eftersom vi fortfarande måste bevisa att reklamanvändningen av oss eller våra samarbetspartners var tillåtlig även efter att samtycket har återkallats. Om samtycket återkallas innan uppgifterna har använts för reklamändamål, raderas uppgifterna inom en månad om samtycke återkallas.
 
6. Dina rättigheter som registrerad och din återkallelse av samtycke
 
Allmänna databeskyddsförordningen garanterar dig vissa rättigheter som du kan hävda över oss. Du har rätten:
 
- att begära bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas och i så fall de specifika omständigheterna för databehandling (artikel 15 GDPR: registreringsrätt för den registrerade)
 
- att begära att vi omedelbart korrigerar felaktiga personuppgifter om dig Med hänsyn till syftet med behandlingen har du också rätt att begära slutförande av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom en kompletterande deklaration (artikel 16 GDPR: rätt till rättelse),
 
- att begära att vi omedelbart raderar personuppgifter om dig (artikel 17 GDPR: raderingsrätt)
 
- att begära att vi begränsar behandlingen (artikel 18 GDPR: Rätt till begränsning av bearbetning),
 
- Vid bearbetning baserat på samtycke eller för utförande av ett kontrakt, för att erhålla personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att skicka dessa data till en annan ansvarig utan hinder från oss eller att sända dessa data direkt till en annan ansvarig person där detta är tekniskt genomförbart (artikel 20 GDPR: rätt till dataöverförbarhet),
 
- att vid varje tillfälle, mot bakgrund av din situation, invända mot behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller utövande av offentlig myndighet (artikel 21 GDPR: rätt till invändning) ,
 
- Att när som helst göra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i det land där de har sitt hemvist, sin arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot lag (artikel 77 GDPR i kombination med 19 § federal dataskyddslagen: rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet).
 
Om du har gett oss samtycke har du slutligen rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. I det här fallet är all databehandling som utförts av oss upp till den tidpunkt då du återkalla ditt samtycke fortfarande lagligt. För detta ändamål kan du helt enkelt klicka på länken i varje e-post och avbryta prenumerationen från e-posttjänsten eller skicka ett mail till [email protected]. När du har återkallat ditt samtycke använder vi inte längre de uppgifter du lämnat för reklamändamål. Vi kommer inte heller att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part för reklamändamål.
 
7. Din skyldighet att lämna personuppgifter
 
Du har ingen avtalsenlig eller juridisk skyldighet att delta i tjänsten. Om du emellertid väljer att registrera dig online och ingå ett mervärdestjänster / informations- och multimediaavtal, är du skyldig att bevilja oss samtycke till reklam också. Du kan dock delta i tjänsten utan att ge ditt samtycke till reklam genom att skicka ett mail till support@clubmium.com eller ett vykort till oss. Deltagaruppgifter måste ges för att tillhandahålla mervärdestjänster / information och multimediatjänster (med eller utan samtycke för reklam).
 
8. Förekomst av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering)
 
Vi använder automatiserat beslutsfattande för att skicka riktade annonser om du har beviljat oss samtycke till reklam. Vi utvärderar också de svar du lämnade vid registrering för mervärdestjänster / information och multimediatjänster.
 
9. Säkerhet
 
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot förlust, felaktiga ändringar och obehörig tillgång från tredje part. I alla händelser är det endast behöriga personer som har tillgång till dina personuppgifter, och de har bara detta i den utsträckning som krävs för ovan nämnda ändamål. Säkerhetsåtgärderna anpassas ständigt till förbättringar av tekniska möjligheter.
 
10. Vilken internetspecifik databehandling äger rum
 
a) Cookies
 
Vi använder så kallade cookies på våra webbplatser. Det här är små filer som sparas på din hårddisk och via vilken specifik information skickas till oss. Denna information innehåller särskilt inloggningen (ditt besök), datum och tid för ditt besök till oss, kakanummer och webbadressen till webbplatsen från vilken du nådde vår hemsida. Relevanta data lagras på vår tjänsteleverantörs servrar.
 
Användningen av cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig. Vi kan också använda cookies för att skräddarsy vår hemsida till dina individuella behov på ett optimalt sätt. Vi använder också cookies för att spela in den statistiska frekvensen med vilken de olika sidorna på vår hemsida är åtkomliga och den allmänna navigeringen.
 
Om du vill förhindra användningen av cookies kan du dock använda din webbläsare för att förhindra acceptans och lagring av nya cookies. Du kan fortfarande använda vår hemsida om du gör det, men det kan finnas en begränsning av tjänsten. För att få reda på hur det fungerar i webbläsaren du använder, använd hjälpfunktionen i din webbläsare eller kontakta tillverkaren. Vi rekommenderar dock att du lämnar cookies på, eftersom det här är det enda sättet att vi kan leverera den höga användarkomforten som vi alltid strävar efter att uppnå.
 
b) Facebook Pixel
 
Vi använder Facebook Pixel av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, på våra webbplatser. Det erbjuder flera funktioner, och vi använder funktionen Anpassade målgrupper. Det innebär att om du har ett Facebook-användarkonto visas vår annons på Facebook på ett riktat sätt. För att göra detta skapar Facebook Pixel en direkt anslutning mellan vår webbplats och Facebook-servrarna. Dina användningsdata skickas till Facebook för analys och marknadsföring. Om du har ett Facebook-konto kan dessa uppgifter tillskrivas dig. Spårning innebär att under vissa omständigheter din Facebook-aktivitet kan spåras av flera webbplatser. Vi har inget inflytande över någon behandling av personuppgifter eftersom det här är ensam ansvar för Facebook. Du hittar mer information om insamling och användning av data via Facebook i meddelandet om uppgiftsskydd för Facebook på https: // www.facebook.com/policy.php. Om du vill neka samtycke för användningen av egna anpassade målgrupper i Facebook kan du ändra de relevanta inställningarna i ditt Facebook-användarkonto på: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
 
 
c) Google Analytics
 
Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Google Analytics och tjänsten Google Remarketing, båda tillhandahållna av Google Inc. ("Google"). Genom Google Remarketing-tjänsten kan användare som redan har besökt våra webbplatser och onlinetjänster och visat intresse för det vi erbjuder erbjudas överklagande genom målad annonsering på webbplatser i Googles partnernätverk. Annonseringen överlagras med hjälp av cookies. Textfilerna kan användas för att analysera användarbeteende när du besöker webbplatsen och gör sedan riktade produktrekommendationer och ger annonser baserat på intresse. Google Analytics använder också cookies. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Självklart använder vi Google Analytics med funktionen anonymizeIP, så din IP-adress är absolut anonymiserad genom maskering.
 
Google använder informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen för att generera rapporter om webbplatsaktiviteten för webbplatsägaren för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och användningen av internet. Google kan även överföra denna information till tredje part om det behövs för att göra det enligt lag eller när tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder informationen som lagras i cookies som en del av Googles remarketingtjänst för att visa annonser på andra webbplatser utifrån användarens tidigare besök på den webbplatsen. Google kopplar inte din IP-adress till andra data som innehas av Google under några omständigheter, även om den är maskerad.
 
Du kan förhindra att cookies installeras genom att ändra de relevanta inställningarna i din webbläsars programvara eller genom att installera en webbläsaretillägg (kan nås via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout? Vi vill dock notera att om du gör det kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Genom att använda denna webbplats godkänner du behandlingen av den information som samlats in om dig av Google på det sätt som beskrivs och för ovan nämnda ändamål.

     

2024 Clubmium All rights reserved

Privacy Policy Contact us